SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZOR HASTA ALGISI VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sevgi Türkmen, Tuğba Bayraktar, Gizem Arslan
3.043 709

Öz


yer almaktadır.

 

Amaç: Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve İletişim Becerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra Ekim-Aralık 2014 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokul’da yapılmıştır. Araştırmanın evreni Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü’nde okuyan ve klinik uygulama deneyimleri olan öğrencilerden oluşmuştur. Araştırmada örneklem seçiminde evreni belli örneklem seçim tabakalı örneklem seçimi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 322 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, bilgi formu ve iletişim becerileri envanteri formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, Kruskall-Wallis testi, Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±1.62 (18-30)’dir. Öğrencilerin %86,0 kız, %14,0 erkek, %96,3 bekar, %74,8 hemşirelik bölümü öğrencisi, %25,5’i ebelik bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin %83.5’i zor hastayla karşılaştıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin en çok %47.5 oranla öykü alırken sorun yaşadığını belirtmiştir. “Zor hasta kimdir ?” sorusuna öğrenciler, % 32.1’i iletişim kurulamayan hasta olduğunu düşünenler en yüksek orandadır.“Zor hasta özellikleri nedir?” sorusuna öğrenciler; % 17.1’i iletişim sorunu yaşanır şeklinde belirtmiştir. Çalışmada öğrenciler iletişim kurmakta en çok erkek hastalarla iletişim kurmakta zorlandıklarını ifade etmiştir. 18-20 yaş grubu öğrenciler yaşlı hasta ve erkek hastalarla iletişimde zorladıklarını, 21-30 yaş grubu öğrenciler çocuk hasta ile iletişim kurmakta zorladıklarını ifade etmişlerdir.

 

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre; hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin, zor hastalarla iletişimde güçlük yaşadıkları, iletişim becerilerinin ve zor hasta algılarının, zor hastalarla olan iletişimlerini etkilediği saptanmıştır.

Anahtar kelime: Zor hasta, öğrenci hasta iletişimi, iletişim becerileri.


Tam metin:

PDF