VARDİYALI ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİ

Sibel ASİ KARAKAŞ, Nermin GÖNÜLTAŞ, Ayşe OKANLI
2.963 896

Öz


Amaç: Bu çalışma, vardiya sistemiyle çalışan hemşirelerin uyku kalitesinin ölçülmesi ve yaşam kalitesinin daha nitelikli ve nicelikli olarak sürdürülmesi için uyku durumlarının tanımlanması amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı özelliktedir. Araştırmanın evrenini Çorlu’da bir devlet hastanesinde çalışmakta olan 153 oluşturmaktadır. Örnekleme hemşirelerin tamamının katılması hedeflenmiş fakat izin, görevlendirme ve ankete katılımı reddetme ve vardiya sistemi ile çalışmama gibi sebeplerle 100 hemşire katılmıştır. Çalışmada kişisel bilgi formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksinin düşük (8.64±4.19) olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin uyku kalitesinin cinsiyet, mesai değişimi, gece nöbetinde zorluk yaşama ve çalışma süresi gibi değişkenlerden etkilendiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Sağlık mesleğinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için; çalışanların birbirini sık aralarla takip eden mesailerle çalıştırılmamasına özen gösterilmelidir. Yöneticilerin duyarlılığını artırmak için araştırma sonuçları duyurulmalıdır.


Tam metin:

PDF