HEMŞİRELİK VE ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

gülşen ulaş karaahmetoğlu
2.461 556

Öz


Genel Bilgi: Sağlıklı bir toplum, iyi insan ilişkileri ve eşit gelir dağılımın yanı sıra doğal çevrenin korunmasıyla mümkün olmaktadır.

Amaç: Araştırma, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Orman Fakültesi öğrencilerinin çevre duyarlılığına ilişkin görüşlerini ve bu görüşleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Orman Fakültesinde 2013–2014 öğretim yılında öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 130 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, 27 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ile Çabuk ve Karacaoğlu tarafından geliştirilen Çevre Duyarlılığına ilişkin Anket Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; sayı, yüzdelik hesapları, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %53,1’i hava kirliliğini,  %26,9’u su kirliliğini, %33,8’i gürültü kirliliğini ve %12,3’ü toprak kirliliğini rahatsız edici düzeyde bulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin çevre ile ilgili faaliyetleri incelendiğinde %28,5’i çevre konusundaki yayınları takip ettiğini, %61,5’i kitle iletişim araçlarının çevre bilinci oluşturduğunu, %7,7’si çevre çalışmalarının yeterli olduğunu, %13,8’i çevre kurul faaliyetine katıldığını belirtmiştir. Yapılan istatistiksel çalışmalarda, alınan toplam puanlar (Hemşirelik 49.7±6.0; Orman Fakültesi 52.3±7.6) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Orman Fakültesi öğrencilerinin hemşirelik öğrencilerinden daha fazla çevre duyarlılığına sahip oldukları görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Hemşirelik öğrencileri, orman fakültesi öğrencileri, çevre duyarlılığı

Tam metin:

PDF