FARKLI EĞİTİM YÖNTEMLERİ UYGULANAN İKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ATILGANLIK DÜZEYLERİ

Meral Bayat, Öznur Tosun, Emine Erdem, Özlem Avcı, Ümit Seviğ
2.550 814

Öz


Genel Bilgi: Hemşirelik eğitiminde problem çözme ve atılganlık, öğrencilerde geliştirilmesi gereken özellikler arasında yer almakta ve kullanılan eğitim yöntemleri bu özelliklerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Amaç: Bu çalışma, farklı eğitim yöntemleri uygulanan iki sağlık yüksek okulunun hemşirelik öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışmaya, biri entegre (n=39), diğeri klasik (n=38) hemşirelik eğitimi uygulanan iki sağlık yüksek okulunun hemşirelik öğrencileri alınmıştır. Öğrencilere birinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta sosyodemografik özelliklere ilişkin anket formu, Problem Çözme Envanteri (PÇE) ile Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) uygulanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; tanımlayıcı istatistikler, homojenlik ve tekrarlı ölçümlerde varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada; entegre eğitim alan öğrencilerin problem çözme ve atılganlık düzeylerinin arttığı belirlenmiştir (sırasıyla; p≤0.001, p≤0.001).Klasik eğitim alan öğrencilerin ise problem çözme düzeylerinin değişmediği, atılganlık düzeylerinin artığı saptanmıştır (sırasıyla; p=0.159, p=0.029).

Sonuç: Entegre eğitim sisteminin, hemşirelik öğrencilerin problem çözme ve atılganlık düzeylerinin gelişmesinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler: atılganlık, problem çözme, entegre eğitim, hemşirelik.

Tam metin:

PDF