KISIR DÖNGÜ: OSTEOARTRİT ve OBEZİTE (OLGU SUNUMU)

Sibel Sevinç
3.003 1.376

ÖzAnahtar kelimeler


Obezite, Osteoartrit, Hemşire, Danışmanlık

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altındağ Ö, Sırmatel Ö, Tabur H. Diz Osteo- artriti Olan Hastalarda Demografik Özellikler ve Klinik Parametrelerle İlişkisi. Harran Üni- versitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 3 (2):62

Bilgiç A, Kamiloğlu R, Tuncer S. Diz Osteo- artritinde İzokinetik Egzersiz Programının Etkinliği. FTR Bil Der J PMR. 2007; 3:70-75.

Bodur H. Dünyada ve Türkiye’de Osteoartrite Güncel Bakış; Epidemiyoloji ve Sosyoekono- mik Boyut. Türk Geriatri Dergisi Özel Sayı 2011; 14(1): 7-14.

Daşkapan A, Anaforoğlu B, Karataş M. et al. Osteoartritli Hastalarda Fiziksel Aktivite Dü- zeyinin Değerlendirilmesi. FTR Bil Der. 2011; 14: 75-9

Fadıloğlu Ç. Fadıloğlu, Ç.(ed.) Kronik Hasta- lıklar. Kronik Hastalıklarda Bakım II. Meta Basım. Bornova; 2003: 1-32.

Griffin TM and Guilak F. Why is obesity as- sociated with osteoarthritis? Insights from mouse models of obesity. Biorheology. 2008 ; 45(3-4): 387–398.

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl- masına Dair Yönetmelik. Erişim: 15.09.2014, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/ 20110419-5.htm

Kiper S ve Akça NK. Osteoartriti Olan Birey- lerin Ağrı Durumlarının Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Derg. 2012,2:(29-38).

Kulie T, Slattengren A, Redmer J. et al. Obe- sity and Women’s Health: An Evidence-Based Review. J Am Board Fam Med. 2011; 24:75–

Küçükdeveci AA. Osteoartritte İşlevsel Değer- lendirme Ölçütleri. Türk Geriatri Dergisi Özel Sayı 2011; 14(1): 37-44.

Küçükoğlu HS. Osteoartritte Kanıtlar Işığında Fizik Tedavi Uygulamaları ve Egzersizin Önemi. Türk Geriatri Dergisi Özel Sayı 2011; 14(1): 79-81.

NICE. Osteoarthritis Care and management in adults.) Issued: February 2014. Erişim: 002014, http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFi les/OA.pdf

Schlenk EA, Lias JL, Sereika SM. et al. Imp- roving Physical Activity and Function in Overweight and Obese Older Adults with Os- teoarthritis of the Knee: A Feasibility Study. Rehabil Nurs. 2011; 36(1): 32–42.

Şengül CB ve Akkaya N. Romatolojik Hasta- lıklar ve Depresyon. Psikiyatride Güncel Yak- laşımlar 2014; 6(4):363-374. doi: 5455/cap.20140125111548

Tanaka R, Ozawa J, Kito N. et al. (2014) Ef- fect of the Frequency and Duration of Land- based Therapeutic Exercise on Pain Relief for

People with Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled TrialsJ. Phys. Ther. Sci. 2014; 26: 969–975.

TKD 2002, Türk Kardiyoloji Derneği Koroner

Kalp Hastalığı Korunma ve Tedavi Kılavuzu. Erişim: 2014, http://old.tkd.org.tr/kilavuz/k11.htm

Tuncer T, Çay HF, Kaçar C. et al. Diz Osteo- artrit Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler: Tür- kiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Uzlaşı Raporu. Turk J Rheumatol 2012; 27(1):1-17.

Tütün Ş, Altın F, Özgönenel L. et al. Diz Oste- oartriti Olan Hastalarda Demografik Özellikler ile Yaş, Ağrı, Cinsiyet ve Obezite Arasındaki İlişki. İstanbul Tıp Derg. 2010;11(3):109-112.

Oral A. Yaşlılarda Osteoartrit Tedavisinde Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar: Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7 (3): 166-172.

Vizuel Analog Skala (VAS), Türk Nöroşirürji Derneği - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Erişim: 18.11.2014, http://www.spinetr.com/Uploads/files/skor/Viz uelAnalogSkala.pdf

WHO 2011, World Report on Disability Eri- şim: 18.11.2014, http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/97 89240685215_eng.pdf?ua=1