SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Zeliha Burcu Yurtsal, Sema Biçer, Özlem Duran, Arife Şahin, Muradiye Arslan, Özlem Karalar Yavrucu
4.533 1.811

Öz


Genel Bilgi: Uluslararası Ebeler Federasyonu, 1972 yılında ebelik mesleğini şu şeklide tanımlamıştır; Düzenli olarak verilen eğitim programlarına katılmış, gerekli ebelik niteliklerine sahip olmuş, yasal olarak ebelik sanatını yürütmesi kabul edilmiş; doğum ve doğum sonrası dönemlerde kadınlara bakım veren, doğumları yaptırabilen, bebek ve çocuk bakımını sağlayan kişinin yaptığı sanattır. Amaç: Ebelik eğitiminin amacı; mesleki bilgilerinin yanında; sorumluluk duygusu gelişmiş, bakım verebilen, otonomi sahibi, iyi iletişim kuran, dürüst, gerektiği zaman ilgili mercilerden izin ve onay alabilen, bireylerle ilgilenmekte istekli, ekip çalışmasına önem veren profesyonel ebeler yetiştirmektir. Araştırma, ebelik 1. Ve 4. Sınıf lisans öğrencileri arasında ebelik mesleğine ilişkin görüşlerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nde tanımlayıcı araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında 57 tane 1. Sınıf ve 37 tane de 4. Sınıf ebelik bölümü öğrencisi olmak üzere 94 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmıştır. Literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanan anket formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verileri değerlendirirken tanımlayıcı istatistiksel metodlardan ortalama, standart sapma, yüzde kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20±0,7 dir. Öğrencilerin %95.7'si bekar ve %62.4'ü il merkezinde yaşamaktadır. Öğrencilerin annelerinin %57.0'sinin ilkokul mezunu ve %90.3'ünün ev hanımı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %43.0'ünün üniversite giriş sınavında ebelik bölümünü 11 ve üzeri sırada tercih ettiği ve %42.0'sinin ebelik bölümünü iş imkanı kolay olması sebebiyle seçtikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %60.2'si okula gelmeden önce ebelik mesleği hakkında olumsuz düşüncelerinin olduğu, % 96.8'i okula geldikten sonra düşüncelerinde olumlu yönde değişim olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %69.1'i ebelik mesleğinin toplumdaki imajını olumsuz olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin %78.5'i mezun olduktan sonra ebe olarak çalışmak istemektedir. Öğrencilerin %76.3'ünün ebelik mesleğinin geleceğine dair iyimser düşündükleri bulunmuştur. Sonuç: Ebelik öğrencilerinin mesleğin geleceğine iyimser bakması ebelik mesleği için umut verici, güzel bir gelişmedir.

Anahtar kelimeler


ebelik öğrencileri,meslek görüşleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altun İ. Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Öğ- rencilerinin Kişisel Değerleri ve Meslek Seçimlerine Ulusal&8.Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2001. Eden Faktörler.

Atalay M, Tel H, Altun E, ve ark. Hemşi- relik I. Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygu- lamada Yaşadıkları Güçlükler Ve Yardım Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hem- şirelik Yüksekokulu Dergisi, 1994; 1:19

Bayık A, Durmuş H, Uysal A. Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerinin Hemşirelik Mes- leğini Seçme Ve Bu Mesleğe İlişkin Gö- rüşlerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Hemşi- relik Kongresi: 1999; 22-24 Haziran, Erzu- rum: 390-394.

Bozkır G, Taşçı N, Arsak A, ve ark. Genel Lise Son Sınıf Ve Sağlık Yüksekoku- lu’ndaki Erkek Öğrencilerin Hemşireliğe Bakışı. Üniversite ve Toplum 2008; 8(1):54-71.

Buzlu S, Kutlu Y. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yükse- kokulu Öğrencilerinin Hemşireliğe Ve Mezuniyet Sonrasına İlişkin Düşünceleri. IV Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyu- mu: 1997, Kıbrıs.

Dereli N, Demir Ü. Hemşirelik Yükseko- kulu Birinci Sınıf Öğrencilerin Meslek Bilinçlerinin İncelenmesi. IV. Ulusal Hem- şirelik Eğitimi 1997; 182-187.

Derya Beydağ KD, Gündüz A, Özer FG. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eği- timlerine Ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi 2008;1(3):137-142.

Demir NÜ, Temel Y, Kıvrak A. Sağlık Yüksekokulu’nda Okuyan I. Sınıf Hemşi- relik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşüncelerinin İncelen- mesi. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, İstanbul: 3

DSÖ Münih Deklerasyonu www.thdizmirsube.org/FileUpload/ds3274 06/.../munih deklersyonu.doc 2000. Eri- şim: 14.03.14

Dinç S, Kaya Ö, Şimşek Z. Knowledges, Considerations And Expectations Of Nur- sing Students About Nursing Profession In Harran University Health School. Journal of Atatürk University Nursing School 2007; 10(1): 1-9.

Doğan Merih Y, Arslan H. Hemşire Ve Ebelerin Mesleki Bilinç-Örgütlenmeye Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Hemşi- relikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012; 9(3): 40-46.

Ege E, Zincir H, Timur S, ve ark. Malatya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğ- rencilerinin Sorunları Ve Mesleki Beklen- tileri. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksek

Okullarında Eğitimin Geleceği Sempoz- yumu, 15-17 Haziran, 2000, Malatya.

Ejder S, Özkan HO, Çelebioğlu A. Erzu- rum Sağlık Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleği Seç- me Ve Devem Ettirme İle İlgili Görüşleri. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Kitabı, İzmir, 2000.

Emiroğlu N. Sağlık Personelinin Ve Top- lumun Hemşirelik İmajı. IV. Ulusal Hem- şirelik Kongresi 1995, 15-17 Kasım, An- kara:72-73.

Erdemir F. Hemşirelik Yüksekokulu I. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Yükseko- kulunu Tercih Etme, Okula Başlamaya Karar Verme Özellikleri Ve Okula Devam Etmede Etkili Faktörler. IV. Ulusal Hemşi- relik Eğitimi Sempozyumu: 1997; 10-12 Eylül: 322-328.

Erkin Ö, Tokem Y. Hemşirelik Öğrencile- rinin Hemşirelik Aktivitelerini Algılamala- rı Ve Hemşirelik Mesleğini Seçme Neden- leri. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, İstanbul: 1

Erkal S, Yalçın S. Öğrenciler Neden Hem- şireliği Seçer? II. Uluslararası- IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Antal- ya, 2003; 637-640.

Gözüm S. Hemşirelik Eğitimine Yeni Baş- layan Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Ça- lışmak İstedikleri Ve İstemedikleri Hemşi- relik Alanları Ve Gerekçeleri, "2000'li Yıl- larda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin

Geleceği Sempozyumu" Bildiri Özet Kita- bı, Malatya, 2000.

Güdücü Tüfekçi F, Yıldız A. Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri Ve Gelecekleri İle İlgili Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Der- gisi 2009; 12: 1.

Gümral N, Coşar F. Ebelik Ve Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Okul-Hastane İşbirliği İle İlgili Görüşlerinin Değerlendi- rilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 13(3): 21-24.

Hata M, Yıldırım R, Soğan P ve ark. Sağ- lık Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına İlişkin Beklentilerinin İncelen- mesi. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, İstanbul: ICM http://www.midwives.org.au/lib/pdf/docum ents/Definition%20of%20a%20Midwife.p df 2005, Erişim:25.03.2014.

Karadakovan A. Ege Üniversitesi Hemşire- lik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Eğitimin Başlangıcında Ve Mezuniyetten Önce Meslek Seçimi Beklentileri Ve Çalışmak İstedikleri Alanlar İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, 1996, İzmir: 301-30

Karanisoğlu H. Ülkemizde Ebelik Eğiti- mindeki Gelişmeler. İstan- bul.www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/bak irkoysag- lik/BSYOTur/ebelik_konusma.htm, 2006, Erişim: 14.03.2014.

Karadağ A. Meslek Olarak Hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yükseko- kulu Dergisi 2002; 5(2): 55-67.

Kömürcü N, Erdoğan N, Eti F, ve ark. Marmara Üniversitesi Meslek Yüksekoku- lu Hemşirelik Bölümü İlk Öğrencilerinin Mesleği İsteyerek Seçip Seçmeme Durum- ları İle Mezun Olabilmeleri Arasında İlişki. II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyu- mu: 1998, İstanbul: 162-170.

Mete S. Hemşireliğin Temel Kavramları (Bölüm 4), Edt: Atabek Aştı T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, Ankara, 2012, ss: 72-74.

Özcan A, Özgür H. Hemşirelerin Mesleki Benliklerini Algılayışları. II. Ulusal Hem- şirelik Kongresi Bildiri Kitabı, 1990, İz- mir: 226-232.

Özpancar N, Aydın N, Akansel N. Hemşi- relik Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Görüşlerinin Belirlenme- si. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(3).

Özsoy A. Hemşire Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşlerinin İleriye Dönük İnce- lenmesi. 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, 1996, Erzurum: 345-50.

Özsoy SA, Uysal A, Bayık A ve ark. Hem- şire Öğrencilerin Mesleğe İlişkin Görüşle- rinin İleriye Dönük İncelenmesi. VII. Ulu- sal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, 1999, Erzurum : 345-350.

Şirin A, Öztürk R, Bezci G, ve ark. Hemşi- relik Öğrencilerinin Meslek Seçimi Ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri. Dirim Tıp Dergisi 2008; 83: 69-75.

Şirin A. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri- nin Bir Kariyer Tercihi Olarak Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyum Kitabı, 1995, İzmir, Ege

Üniversitesi Basımevi: 155- 62. Pekkaya M, Çolak N. Üniversite Öğrenci- lerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktör- lerin Önem Derecelerinin AHP İle Belir- lenmesi. International Journal of Social Science February 2013; Volume 6 Issue 2, p. 797‐818.

Tan M ve ark. Üniversite Öğrencilerinin Hemşireliğe Bakış Acıları, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre Kitabı, 2005, Ordu, 5-6 Mayıs: 91.

Tezel A, Arslan S. Erzurum Sağlık Yükse- kokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerini Seçmeye ve Mesleğe İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yükseko- kulu Dergisi 2002; 5(2).

Tüfekçi FG, Yıldız A. Öğrencilerin Hemşi- reliği Tercih Etme Gerekçeleri Ve Gele- cekleri İle İlgili Görüşleri. Atatürk Üniver- sitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12(1): 31-36.

Tüfekçi İ, Karadağ N, Bankurt S, ve ark. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Oku- lu Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Ve Yük- sek Öğrenim İle İlgili Sorunları. Hemşire- lik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Ka- lite Sempozyumu: 1998 Kayseri.

Tülek Z, Şahin N, Sav C ve ark. Bir Hem- şirelik Yüksekokulu’nda Öğrenci Profili Ve Öğrencilerin Hemşireliğe İlişkin Gö- rüşleri. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, İstanbul: 0

Ünlü S, Özgür G, Babacan GA. Öğrencile- rin Hemşirelik Mesleği Ve Eğitimi İle İlgi- li Görüş Ve Beklentileri. 6. Ulusal Hemşi- relik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, İstanbul: 286.

Yıldırım F, Çelik F, Özmen C, ve ark. Ebe- lik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesle- ğinde Erkeklerin Yer Almasına İlişkin Gö- rüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2014;3(1).

Yılmaz D, Şirin A, Saruhan A, ve ark. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşireliği Bir Meslek Olarak Algılamalarının İncelenme- si, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin Yıl Sempozyumu: 1995; 65-71, İzmir.