ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK YAŞANTILARINA KATKILARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Sevil Biçer, Ayla Ünsal, Gökçe Demir, Filiz Şahin
4.765 1.188

Öz


Genel Bilgi: Erasmus Öğrenci Değişim Programı (EÖDP), uluslararası ortaklık ve işbirliğini, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma, eğitimin niteliğini yükseltme, bunları gerçekleştirirken çok kültürlülüğe önem verme, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmeyi, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini, ortak demokratik değerleri geliştirmeyi, karşılıklı bilgi aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Amaç: Bu araştırma, çok kültürlü ortamda eğitim fırsatı veren EÖDP'nın hemşirelik öğrencilerinin akademik yaşantılarına katkılarının belirlenmesine yönelik olarak niteliksel olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma aynı okulda eğitim gören, EÖDP'ndan yararlanarak üç farklı Avrupa ülkesine (Portekiz, Macaristan, Litvanya) giden yedi hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda hazırlanan, 20 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Odak grup görüşme soruları “Dersler", "Eğitim ortamları", "Dil", "Ölçme ve değerlendirme", "Çok kültürlü ortamda eğitim", "Yaşanan sorunlar", "Yurt dışında eğitim programının avantaj ve dezavantajları", "Öğrencilerin Erasmus Programı'na katılma amaçları" ve "Erasmus deneyiminin katkıları” olmak üzere dokuz temada yapılandırılmıştır. Odak grup görüşmesi 2 saat 10 dakika sürmüş, görüşmeler esnasında teröpatik iletişim teknikleri kullanılmıştır. Görüşmeler bittikten sonra verilerin içerik analizleri araştırmacılar tarafından yapılmış ve analizi yapılan verilerin değerlendirilmesi için N Vivo 8 programı kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelik öğrencileri EÖDP'nı bir artı olarak kabul etmekte, programın ve yurt dışına çıkmış olmanın kendilerini diğer hemşirelik öğrencilerinden ayrıcalıklı bir pozisyona sokacağını, iş ve akademik yaşantılarına olumlu katkılar sağlayacağını düşünmektedirler. Öğrencilerin, EÖDP deneyimi sayesinde çok kültürlü ortamda farklı ülkelerin eğitim sistemleri, klinik uygulamaları ve diğer kültürden gelen öğrencilerin farklı bakış açıları hakkında bilgi sahibi oldukları, bu bilgilerden farklı kazanımlar elde ettikleri saptanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre; bu programdan daha fazla hemşirelik öğrencisinin faydalanabilmesi için; hemşirelik okullarının Erasmus Koordinatörleri, üniversitelerin uluslararası ofisi ve yurtdışındaki hemşirelik okullarının Erasmus Koordinatörleri arasında işbirliği yapabilir. Öğrencilere gidecekleri ülkeye ve okulun eğitim sistemi hakkında bilgilendirme toplantıları yapılarak onlara rehberlik hizmeti sunabilir. Öğrenciler hocaları tarafından farklı bir kültürde eğitim almaları konusunda teşvik edilebilir.


Anahtar kelimeler


Kültür, Eğitim, Erasmus, Öğrenci Hemşire

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bayık TA. Küreselleşme ve hemşirelik eğiti- minde uluslararasılaşma. Dokuz Eylül Üniver- sitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011; 4(3):144-150.

Bostrom CA. Diffusion of internationalization in Turkish Higher Education. Journal of Stu- dies in International Education 2010; 14(2):143-160.

Button L, Green BB, Tengnah C, et al. The impact of international placements on nurses’ personal and professional lives:Literature re- view. Journal of Advanced Nursing 2005; 50(3):315-24.

Cowan RB. An appraisal of european exchan- ge programmes for nursing students. Nursing Standard 2007; 21(22):40-47.

Glass N. Internationalizing nursing: Valuing the multiple spaces and places of nursing edu- cation Journal of Nursing Education 2006; 45(10):387-388.

Godwin KA. Academic culture shock. New England Journal of Higher Education 2009; 23(5): 30-40.

Graham IW, Norman L. A reflective discus- sion: Questions about globalization and multi- culturalism in nursing as revealed during a student/staff exchange programme. Internatio- nal Journal of Nursing Practise 2008; 14(3):189-194.

Grant ElB, Mckenna L. International clinical placements for undergraduate students. Journal of Clinical Nursing 2003; 12(4):529–535.

Juknyte-Petreikiene I, Pukelis K. Quality as- sessment of ınternationalised studies: Expe- rience of socrates/erasmus programme partici- pants. College of Social Sciences, Vytautas Magnus University, 2006; 74-101.

Kabatepe E. Avrupa birliği kültürler kaynaş- ması. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi 2003; 35(26):1-10.

Keogh, J, Russel-Roberts E. Exchange prog- rammes and student mobility: Meeting stu- dent's expectations or an expensive holiday? Nurse Education Today 2009; 29(1):108-116.

Kuehn AF, Chrcop A, Wamboldt BD, et al. Evaulating the impact of a North American nursing exchange program on student cultural awareness. International Journal of Nursing Education Scholarship 2011; 8(1):1-15.

Papatsiba V. Political and ındividual rationa- les of student mobility: A case-study of Eras- mus and a French regional scheme for studies abroad. European Journal of Education 2005; 40(2):174-188.