HEMŞİRELİK 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

gülşen ulaş karaahmetoğlu
3.772 1.008

Öz


GenelBilgi: Hemşirelerin,bireylere sağlıklı davranışlar konusunda bilgi verebilmeleri ve yönlendirebilmeleri için, öncelikle kendilerinin sağlıklı davranışlar göstermeleri ve rol model olmaları gerekmektedir.Amaç: Araştırma, hemşirelik birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi, aldıkları eğitimin ve diğer faktörlerin sağlık davranışları üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Yöntem: Araştırmanın evrenini Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu'nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan birinci ve dördüncü sınıftaki 154 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 105 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, literatür bilgileri doğrultusunda oluşturulan 17 sorudan oluşan anket formu ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanıldı.Verilerin değerlendirmesinde, Cronbach Alfa Katsayısı, frekans, yüzde, tekyönlü varyans analizi (ANOVA), bağımsız grup t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin SYBDÖ toplam puan ortalaması 118.95 ± 19.73 iken, alt boyutların puan ortalamaları sırasıyla;  kendini gerçekleştirme (35.47± 6.14), sağlık sorumluluğu  (21.63 ±5.16), kişilerarası destek (19.77 ± 4.03), stres yönetimi (17.24 ± 3.29),  beslenme (15.12 ± 3.27), egzersiz (9.72 ± 3.53)olarak belirlenmiştir. Sağlık durumlarını mükemmel olarak değerlendiren öğrencilerin kendini gerçekleştirme, stres yönetimi alt boyut puanları ve toplam puanlarının diğerler öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu, annelerinin eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin puanlarının yükseldiği, egzersiz alt boyutunda hiç sigara içmediğini belirten öğrencilerle her gün sigara içen öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05).Sonuç: Bu araştırmada öğrencilerin SYBD puanları orta düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin aldıkları eğitimin SYBD puanlarını pek fazla etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Hemşirelik öğrencileri; sağlıklı yaşam biçimi davranışları; yaşam biçimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Al-Kandari F, Vidal VL. Correlation of the health-promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of College of Nur- sing students in Kuwait. Nurs Health Sci. 2007; 9(2): 112-9

Ay FA. (2012). Sağlık Uygulamalarında Temel

Kavram ve Beceriler. 4.Baskı, Nobel Tıp Kita- bevleri, İstanbul. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yük- sekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme dav- ranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 9: 26-34

Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağ- lıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2011; 16(2): 78-83

Cürcani M, Tan M ve Özdelikara A. Hemşire- lerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etki- leyen faktörlerin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2010; 9(5): 487-492

Çelik GO, Malak AT, Bektaş M, Yılmaz D, Yümer AS, Öztürk Z, Demir E. Sağlık yükse- kokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davra- nışlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi 2009; 3(3):164-169

Çınar N, Köse D, Akduran F, Özdemir K ve Altınkaynak S. Üniversite öğrencilerinin sağ- lıklı yaşam biçimi davranışları. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011,

İstanbul, 3. Cilt / Bölüm XVI / Sayfa 2384- 2389

Ertop NG , Yılmaz A, Erdem Y. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimleri. KÜ Tıp Fak Derg. 2012; 14(2)

Esin N. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni 1999; 12(45): 87-95

Haddad L, Kane D, Rajacich D, Cameron S, Al-Ma’aitah R. A Comparison of Health Prac- tices of Canadian and Jordanian Nursing Stu- dents. Public Health Nursing 2004; 21(1): 85–

İlhan N, Batmaz M, Akhan LU. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış- ları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(3): 34- 44

Karadeniz G, Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008; 7: 497-502

Kocaakman M, Aksoy G ve Eker HH. İstanbul İlindeki Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri- nin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010; 17(2): 19-24

Özkan S, Yılmaz E. Hastanede çalışan hemşi- relerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3: 90-105.

Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011; 8(2): 277- 332

Şimşek H, Öztoprak D, İkizoğlu E, Safalı F, Yavuz Ö, Onur Ö, Tekel Ş ve Çiftçi Ş. Tıp fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 26(3): 151 – 157

Tambağ H. Hatay sağlık yüksekokulu öğrenci- lerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011; 47-58

Tuğut N, Bekar M. Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11: 17-26

Ulla Díez SM, Pérez-Fortis A. Socio- demographic predictors of health behaviors in Mexican college students. Health Promot Int. 2010; 25(1): 85-93.

Ünalan D, Şenol V, Öztürk A, Erkorkmaz Ü. Meslek yüksekokullarının sağlık ve sosyal programlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve öz bakım gücü düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenme- si. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14(2): 101-109

Zaybak A, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencileri- nin sağlığı geliştirme davranışı ve bu davranışı etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniver- sitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 20(1): 75-9.