ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ

Emel Yılmaz, Ayşegül MUSLU, Elf ÖZCAN
6.439 2.517

Öz


GenelBilgi: Ürinerinkontinans (Üİ) kişileri psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak etkileyenyaygın bir sağlık sorunudur. Amaç: Tanımlayıcı vekesitsel türdeki bu çalışma; ürinerinkontinansı olan kadınlarda Üİ risk faktörlerini ve Üİ'ın yaşam kalitesineetkisini belirlemek amacı ile planlandı ve uygulandı. Yöntem: Araştırmaya Türkiye'nin batı bölgesindeki bir hastanenin kadındoğum polikliniğine Üİ şikayeti ile başvuran 200 kadın alındı. Araştırmadanönce etikkurul onayı ve çalışmanın amacı anlatılarak kişilerin yazılı ve sözlü onamlarıalındı. Veri toplama aracı olaraksosyodemografik veri formu, İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (I-QOL),Ürogenital Distres Envanteri (UDI-6) ve İnkontinans Etki Soru Formu (IIQ-7)kullanıldı. Verilerin analizi SPSS 15.0 programında tanımlayıcı istatistikler,Student t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi ile değerlendirildi.Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması54.17±15.34'tür. Araştırma grubunun ölçeklerden aldıkları toplam puanortalamaları; I-QOL 57.80±25.97, UDI-6 48.44±18.73 ve IIQ-7 28.14±27. 59'dur. Yaş, menopoza girme ve doğumdakesi uygulanma durumu ile tüm ölçekler ve alt boyut puan ortalamaları arasındaistatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).. UDI-6 alt boyutları ileIIQ-7 arasında pozitif yönde, I-QOL alt boyutları arasında ise negatif yöndekorelasyon ilişkisi saptandı (p<0.01).Sonuç: Üriner inkontinans ciddi bir sağlık sorunu olup kadınların yaşamkalitesinde bozulmaya neden olmaktadır. Araştırma sonucunda kadınların yaşamkalitelerinin orta düzeyde olduğu, Üİ için yaş, menopoz ve doğumda kesiuygulanması vb. önemli risk faktörleri olarak belirlendi. Bu yaygın problemiazaltmak için Üİ ile ilişkili risk faktörleri yakından takip edilmeli vegerekli danışmanlık eğitimleri yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler


Üriner inkontinans, Yaşam kalitesi, Kadın

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the In- ternational Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 21:167–178.

Alan C, Koçoğlu H, Ersay AR, et al. Stres tip idrar kaçırmanın cinsel işlevler, sosyal durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Yeni Üroloji Dergisi 2009;5:123-131.

Allen RE, Hosker GL, Smith AR, et al. Pelvic floor damage and childbirth: a neu- rophysiological study. Br J Obstet Gyna- ecol 1990; 97: 770-779.

Aslan G, Köseoğlu H, Sadık Ö ve ark. Sexual function in women with urinary incontinence. Int J Impot Res. 2005; 17: 248-2

Barber MD, Visco AG, Wyman JF, et al. Sexual function in women with urinary incontinence and pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 2002;99: 281-289.

Bilgili N, Akın B, Ege E, et al. Kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen risk faktörleri. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008, 28:487-493.

Bump RC, McClish DK. Cigarette smo- king and urinary incontinence in women. Am J Obstet Gynecol 1992;167:1213- 12

Çam Ç, Sakallı M, Ay P, et al. Validation of the short forms of the Incontinence Im- pact Questionnaire (IIQ-7) and the Uroge- nital Distress Inventory (UDI-6) in a Tukish population. Neurourol Urodyn 2007;26:129-133.

Demirci F, Özden S, Yücel N, et al. Preva- lance of urinary incontinence in Turkish menopausal women. TJOD 1999;3:138

Filiz TM, Uludağ C, Çınar N, et al. Risk factors for urinary incontinence in Turkish women A cross-sectional study. Saudi Med J 2006; 27:1688-1692.

Fultz NH, Herzog AR. Self-reported social and emotional impact of urinary inconti- nence. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 892– 8

Hagglund D, Olsson H, Leppert J. Urinary incontinence: An unexpected large prob- lem among young females. Results from a population-based study. Fam Pract 1999;16:506-509.

Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, et al. Population-based survey of urinary incon- tinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five co- untries: results of the EPIC study. Eur Urol 2006;50:1306-1314.

Işıklı B, Yenilmez A, Kalyoncu C. Eskişe- hir Alpu ilçesi 18 yaş üstü kadınlarda üri- ner inkontinans, risk faktörleri ve yaşam kalitesine etkisi: bir toplum tabanlı çalış- ma. Nobel Med 2011; 7: 34-39.

Karan A, Aksaç B, Ayyıldız H, et al. Üri- ner inkontinanslı hastalarda yaşam kalitesi ve objektif değerlendirme parametreleri ile ilişkisi. Geriatri 2000; 3: 102- 106.

Koçak İ, Okyay P, Dündar M, et al. Fema- le urinary incontinence in the west of Tur- key: prevalance, risk factors and impact of quality of life. Eur Urol 2005; 48: 634- 6

Kök G, Şenel N, Akyüz A. GATA Jineko- loji Polikliniğine başvuran 20 yaş üstü ka- dınların üriner inkontinans açısından far- kındalık durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 132-136.

Luft J, Vriheas-Nichols AA. Identifying the risk factors for developing incontinen- ce: Can we modify individual risk? Geriatr Nurs 1998;19:66-72.

Luna MT, Hirakawa T, Nakano H. Urinary inkontinance in women seen in the obstet- rics and gynecology clinic. Int Urogynecol J Pelvic Flor Dysfunct 2000; 11: 277-281.

Moore RD, Erickson T, Feagins B, et al. Retrospective review of early experience using the AMS MiniArc Single- Incision Sling System to treat SUI in women intra- operative experience. J Minim Invasive Gynecol 2007; 14: 129-130.

Özerdoğan N, Kızılkaya NB. Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya illerinde 20 yaş ve üstü kadınlarda üriner inkontinansın prevelansı, risk faktörleri, yaşam kalitesine etkisi. Hemşirelik Dergisi 2003; 13: 37-50.

Öztürk GZ, Toprak D, Basa E. 35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Şişli 2012;46:170-176. Tıp Bülteni

Patrick DL, Martin ML, Bushnell DM, et al. Quality of life of women with urinary incontinence: further development of the Incontinence Quality of Life Instrument (I- QOL). Urology 1999;53:71-76.

Segedi LM, Segedi D, Ilić KP. Quality of life in women with urinary incontinence. Medicinski Glasnik 2011; 8:237-842.

Simeonova Z, Milsom I, Kullendorff AM, et al. The prevalence of urinary inconti- nence and its influence on the quality of life in women from an urban Swedish po- pulation. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78: 546–551.

Tanrıverdi H, Sade H, Akbulut V. Üriner inkontinans ve pelvik prolapsusun epide- miyoloji, etyoloji ve risk faktörleri. T Klin Jinekol Obst 2004; 14: 231-238.

Terzi H, Terzi R Kale A. 18 yaş üstü ka- dınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etki- leyen faktörler. Ege Tıp Dergisi 2013;52:15-19.

Thubert T, Deffieux X, Letouzey V, et al. Obesity and urogynecology: A systematic review, Prog Urol 2012;22:445-453.

Ünsal A, Tözün M, Arslantaş D. Eskişehir ili Beylikova ilçe merkezinde 20 yaş ve üzeri kadınlar arasında üriner inkontinans, ilişkili faktörler ve depresyon. TAF Prev Med Bull 2013;12:231-242.

Van Raalte HM, Lucente VR, Molden SM, et al. One-year anatomic and quality-of-life outcomes after the prolift procedure for treatment of posthysterectomy prolapse. Am J Obstet Gynecol 2008; 199: 694-695.

Wagner TH, Patrick DL, Bavendam TG, et al. Quality of life of persons with urinary incontinence: development of a new mea- sure. Urology 1996; 47: 67-71.

Williams K. Stress urinary ıncontinence: treatment and support. Nurs Stand 2004; 18: 45-52.