KADINLARIN EVRENSEL SORUNU: ŞİDDET

Zeynep Güngörmüş, Gülendam Karadağ, Derya Tanrıverdi
2.815 1.143

ÖzAnahtar kelimeler


Kadına yönelik şiddet; Kadın sağlığı; Hemşirelik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altınay AG, Arat Y. Türkiye’de kadına yönelik şiddet. Punto Baskı Çözümleri, İstanbul; 2007: 34

Ayaz S, Yaman Efe Ş. Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. Anado- lu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:23-29.

Basın İlan Kurumu (BİK). 666 kadın hayatını kaybetti. Erişim: 11.10.2013. http://www.bik.gov.tr/666-kadin-hayatini- kaybetti-haberi-37885/

Birleşmiş Milletler (BM). “Kadınlara karşı aile içi şiddetin ortadan kaldırılması” konulu kararı, (Ka- rar No:58/147 ) 2003.

Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002; 359:133-136.

CEDAW (1993). (United Nations Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women; Kadınlara karşı Her Türlü Ay- rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) 85th Plenary Meeting General Assembly, (Rapor No: GA/Res/48/104). New York 1993.

Çilingiroğlu N. Türkiye'de akademik düzeyde kadına yönelik kurumsallaşma. Toplum Hekimliği Bülteni 2001; 20(2):1-3.

Dişsiz M, Hotun Şahin N. Evrensel bir kadın sağ- lığı sorunu: Kadına yönelik şiddet. Maltepe Üni- versitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2008;1: 50-58.

ICN (International Council of Nurses). Nurses, always there for you: United against violence. International Nurses’ Day 2001. Anti-Violence Tool Kit.

ICPD (International Conference on Population and Development) (Uluslararası Nüfus ve Kal- kınma Konferansı). Programme of action of the ınternational conference on population and deve- lopment, Cairo, 5-13 September 1994.

Kartal G. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sağlık teşkilatının rolü, 1. Kadın Sağlığı Kongresi: 2-4 Kasım 2009- İstanbul: Bildiri Kitapçığı; 91

Kocacık F, Dogan O. Domestic violence against women in Sivas, Turkey: survey study. Croat Med J; 2006: 47:742-749.

KSGM (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü). Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı 2012-2015. Erişim:13.10. 2013 www.kadininstatusu.gov.tr/...gov.../kadina_yoneli k_sid_2012_2015.pdf

NHNA (New Hampshire Nurses’ Association). CDC reports the health-related costs of intimate panter violence against women exceed $5.8 billion each year in United States. Nursing News; 2003; 27:

Şahin F, Beyazova U. Çocuğun şiddetten korunma hakkı. Milli Eğitim Dergisi 2001;151. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/sahin_beyaz ova.htm

T.C. Resmi Gazete. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanun No: 28239, 20 Mart 2012. Erişim: 2.10.2013. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdür- lüğü (KSGM). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık; 200 Tel H. Gizli sağlık sorunu: Ev içi şiddet ve hemşi- relik yaklaşımları. Cumhuriyet Üniversitesi Hem- şirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 6(2);1-9.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 200 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti- tüsü. Ankara, Türkiye. Erişim: 26.09.2013. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008- AnaRapor.pdf

Ulutaşdemir N. Kadına yönelik şiddet. Sağlık ve Toplum 2002; 12:15-21.

United Nations Educational Scientific and Cultu- ral Organization (UNESCO). Domestic violence against women and girls 2000. Erişim: 20.10.2013 http://www.unicef- irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf

WHO (2002). World report on violence and health 2002, Geneva. Erişim: 24.09.2013. http://www.who.int/violence_injury_prevention/vi olence/world_report/wrvh1/en/.

WHO (2005). Multi-country study on women’s health and domestic violence against women ıni- tial reports on prevelance, health outcomes and women’s responses 2005, Geneva. Erişim: 2013. http://www.who.int/gender/violence/who_multico untry_study/en/

Vatandaş C. Aile ve şiddet: Türkiye’de eşler arası şiddet.1.Baskı, Ankara: Uyum Ajans; 2003.