BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE BAŞVURAN BİREYLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMLARININ BELİRLENMESİ

Medine Yılmaz, Fatma İltuş Kırbıyıkoğlu, Zeynep Ariç, Betül Kurşun
3.227 582

Öz


AMAÇ: Akılcı olmayan ilaç kullanımı bütün dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde en temel ve önemli sağlık sorunlarından birisidir. Akılcı ilaç kullanımında topluma/ bireylere düşen sorumluluk akılcı tüketimdir. Bu çalışmanın amacı akılcı ilaç kullanımında bireylerin ilaç kullanımına ilişkin alışkanlıklarının ve davranışlarının belirlenmesidir.

YÖNTEM: Araştırma örneklemi olasılıksız örnekleme yöntemi seçilmiş, bir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ne günübirlik diş tedavisi olmaya gelen, sağlıklı 142 bireyden oluşmuştur.  Verilerin toplanmasında “Akılcı İlaç Kullanımı Formu” kullanılmıştır. Form  “bireylerin sosyo-demografik özellikleri, ilaç temin etme, saklama ve imha etme durumlarına ilişkin alışkanlıklarını ve ilaç kullanım davranışlarını” belirlemeye yönelik 45 sorudan oluşmuştur.  Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır.

BULGULAR: Bireylerin yaş ortalaması 37,2 ±12,7 olup büyük çoğunluğu kadın (%56.3) ve üniversite mezunudur (%39.4). Bireylerin %16.2'si komşu/yakınlarının tavsiyesi ile , %18.3'ü  her zaman ve %32.4'ü bazen doktora gitmeden önce kendi kendine  ilaç kullandığını; %21.8'i benzer şikayetleri olan tanıdıklarına ilaç tavsiyesinde bulunduğunu, %64.8'i tedavide geleneksel yöntemler kullandığını bildirmiştir. Kadınların daha çok prospektüs okuduğu (p=0.02), buna karşın cinsiyet ve eğitim düzeyi ile “doktora muayene olmaya gitmeden tanıdıklarına ilaç yazdırtma ve ilaç alma; reçete ile ilaç alırken, reçetede yazan ilaç olup olmadığını kontrol etme; kullanılan ilacın son kullanma tarihine bakma; doktora gitmeden kendi kendine veya komşu tavsiyesi ile ilaç kullanma” davranışları arasında ilişki olmadığı görülmüştür.

SONUÇ: Araştırma sonuçları bireylerin eğitim düzeyi yüksek olmasına karşın akılcı ilaç kullanım davranışlarının istendik düzeyde olmadığını göstermiştir. Sağlıklı / hasta bireylerle çalışan hemşireler, girişimlerinde bireylerin doğru ve akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık eğitimlerine yer vermelidir.

 


Anahtar kelimeler


akılcı ilaç kullanımı, hemşirelik, kendi kendine ilaç kullanımı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akılcı ilaç kullanımı. http:// www.akilciilac.gov.tr Erişim tarihi: 21.11.2012..

Akılcı İlaç Kulanımı ġube Müdürlüğü. Erişim tarihi: 24.12.2012 (http://www.iegm.gov.tr).

Baybek H, Bulut D, Çakır A. Muğla Üniversitesi idari personelinin ilaç kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005; 15, 53-67.

Bilgili N, Karatay G. Sait Yazıcı sağlık ocağı bölgesinde yaşayan bireylerin ilaç tüketimi ile ilgili bazı uygulamalarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 39-48.

Esin MN, Bulduk S, Dural Ç, ġenolan G, Temel E. Erişkin bireylerin ilaç kullanma ile ilgili davranışları. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi 2007;15:139-145.

Göçgeldi E, Uçar M, Açıkel C ve ark. Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009;8:113-118.

Grigoryan L, Burgerhof JG, Haaijer-Ruskamp FM, et al. Is self-medication with antibiotics in Europe driven by prescribed use? J Antimicrob Chemother 2007;59:152-156.

İskit AB. Akılcı ilaç kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2006;15:4-5.

Özçelikay G. Akılcı İlaç kullanımı üzerinde bir pilot çalışma. Ankara Ecz Fak Der 2001;30: 9-18. Özkan S, Özbay OD, Aksakal FN ve ark. Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların hasta olduklarındaki tutumları ve ilaç kullanım alışkanlıkları. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekim Bul 2005;4:223-237.

Pınar N. Adana İlindeki İnsanların İlaç Kullanım Alışkanlıkları. Uzmanlık tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Adana, 2010.

Sırrı BS, Aksöz E, Divrik S, Sennur D, Yüksel K, Yıldız P, Çelik S. Samsun ili merkez hanelerinde ilaç kullanımının araştırılması. 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, sf. 332.

Vançelik S, Çalıkoğlu O, Güraksın A, Beyhun E. Erzurum il merkezi‟ndeki erişkinlerin ilaç kullanım davranışları ve ilişkili faktörler. Toplum Hekimliği Bülteni 2006;25:33-38.

World Health Organization. The rational use drugs: review of major issues. Conference of Experts on the Rational Use of Drugs. Narrobi, Kenya, 1985. Erişim tarihi: 09.05.2013. http://whqlibdoc.who.int/hq/198586/WHO_CONRAD_WP_RI.pdf.

Yapıcı G, Balıkçı S, Uğur Ö. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları. Dicle Tıp Dergisi 2011;38:458-465.

Yılmaz M, Güler N, Güler G, Kocataş S. Bir grup kadının ilaç kullanımı ile ilgili bazı davranışları: Akılcı mı? Cumhuriyet Tıp Derg 2011;33:2662