GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİN PERİNATAL DÖNEMDE ÖNLENMESİ

Hatice Yıldırım Sarı, Kerziban Yenal, Medine Yılmaz
1.760 1.934

Öz


Gelişimsel yetersizlik çocuğun yaşamı boyunca fiziksel, motor, bilişsel, duyusal gelişimini etkileyen yaşam boyu etkileri devam eden bir durumdur. Gelişimsel yetersizliğin birçok nedeni önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır. Önlenebilir nedenlerin kontrol altına alınması yanında, erken tanıda gelişimsel yetersizliğin çocuk üzerinde yarattığı etkileri azaltmak amacıyla çok önemlidir. Bu derlemede gelişimsel yetersizliğin perinatal dönemdeki nedenleri ve primer ve sekonder düzeydeki önleme yaklaşımları açıklanmıştır.


Anahtar kelimeler


gelişimsel yetersizlik, perinatal dönem, birincil koruma

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağca H. Doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella ve sitomegalovirus antikorlarının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011;41:15-17.

Aksu H, Sevil Ü, Yurtsev E, Güvendiren G. Nöral tüp defektleri ve folik asit. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2010;2:1992

Apak MY. Tıbbi Genetik ve Genetik Hastalıklar, İçinde: Pediatri (Neyzi O, Ertuğrul T) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2010:150-189.

Aslantekin F, Şenol S. Gebelikte AIDS danışmanlığı ve vertikal HIV bulaşının önlenmesinde ebenin rolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007;2:3

Bakar FT. Genişletilmiş yenidoğan taraması. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2012;21:212-213.

Baykal T, Gökçay G, Gökdemir Y ve ark. Asypmtomatic adults and older siblings with biotinidase deficiency ascertained by family studies of index cases. J Inherit MetabDis 2005;28:903-912.

Belet NB, Küçüködük Ş. Hipoksik iskemik ensefelopatide tedavi yaklaşımı ve yeni görüşler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998;15:87-94.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Veri Rehberi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk sağlığı Kurumu, http://www.thsk.gov.tr/tr/dosya/TSBS/hsbs_rehbe r_son.pdf . Erişim tarihi:01 Mayıs 2013.

Bolat H, Genç, AG. Türkiye ulusal yenidoğan işitme taraması programı: tarihçesi ve prensipleri. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2012;5:11-14.

Bryant LD, Murray J, Green JM, Hewison J, Sehmi I, Ellis A. Descriptive information about Down syndrome: A content analysis of serum screening leaflets. Prenat Diagn 2001;21:105710

Centers for Disease Control and Prevention a , Parasites - Toxoplasmosis (Toxoplasma infection), 20 http://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/gen_i nfo/pregnant.html (Erişim tarihi: 09/04/2013)

Centers for Disease Control and Prevention a , Genital Herpes CDC Fact Sheet, 2012 http://www.cdc.gov/std/herpes/STDFactHerpes.htm (Erişim tarihi: 09/04/2013)

Centers for Disease Control and Prevention c . Par vovirus B19 and Fifth Disease, 2012 http://www.cdc.gov/parvovirusb19/pregnancy.htm l. (Erişim tarihi: 09/04/2013)

Centers for Disease Control and Prevention d , HIV Among Pregnant Women, Infants, and Children, 2013 http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/pregnantwom en/facts/index.html (Erişim tarihi: 09/04/2013)

Centers for Disease Control and Prevention e , Hepatitis B Information for Health Professionals, 2011 http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/PerinatalXmtn .ht (Erişim tarihi: 09/04/2013)