HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE KLİNİK STAJDA MOBBİNG

Damla Ateş, Ali Kaplan, Selçuk Öztürk, Özlem Zorlu, Mahmut Akburak, Esra Çelikel, Ümmügülsüm Özpınar, Tülay Özkan
5.595 1.447

Öz


 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik staj ortamında mobbinge maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Method: Araştırmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde 2, 3 ve 4. sınıfta staja devam eden 216 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu, uygun oturma düzeni oluşturularak öğrencilere uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.9 ± 1.46 olup çoğunluğunu (%36.6) 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin %82.0'ı kadın, %18.0'ı erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.2'si mobbinge maruz kaldığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, en çok (%36.9) hemşireler tarafından mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin en fazla maruz kaldığı mobbing davranışlarına bakıldığında; yapılan işin değersiz ve önemsiz görülmesi (%82.6), performansla ilgili olumsuz değerlendirme (%80.4), sık sık sözünün kesilmesi (%79.3) göze çarpmaktadır. Kız öğrencilerin %52.7'sinin, erkeklerin ise %33.3'ünün mobbinge maruz kaldığı belirlenmiş olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05).

Sonuç: Türkiye'de birçok örgütte var olduğu düşünülen mobbinge, hemşirelik bölümü öğrencilerinin de maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda okul hastane işbirliği geliştirilerek hemşirelerin öğrenciyi kabulü istendik düzeye getirilmelidir.

 

 

Objective: This study was conducted in order to determine evaluation of exposition to mobbing during clinical internship among the students of nursing school.

Method: The population of the study was composed of 216 students who were 2nd, 3rd and 4th grade students at Nursing School of Faculty of Health Sciences of Erciyes University and who performed internship. The questionnaire form designed by the researchers was administered to the students after organizing a proper sitting order.

Findings: Mean age of the students was 21.9±1.46 and most of them were third grade students (36.6%). 82.0% of them were female students while 18.0% were male students. 49.2% of the participant students told that they were exposed to mobbing. Students emphasized that they (36.9%) were exposed to mobbing by nurses most. The most frequently used mobbing styles were the consideration of the work done by the intern students as insignificant and worthless (82.6%), devaluation of the performance (80.4%), frequently interrupted talk/explanations (79.3%). It was explored that 52.7% of the female students and 33.3% of the male students were subjected to mobbing and difference between was found to be significant (p<.05).

Conclusion: It was seen that nursing students were also subjected to mobbing thought to be present in many organizations in Turkiye. In this sense, nurses' acceptance of intern students should be increased to a desired level with school and hospital collaboration.Anahtar kelimeler


Mobbing, Hemşirelik, Hemşirelik öğrencileri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Chappell D, Di Martino V. Violence at work (Third Edition). Geneva, International Labor Organization 2006:17-22.

Çobanoğlu Ş. Mobbing, işyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri. İstanbul: Timaş Yayınları Psikoloji Dizisi, Sistem Matbaacılık; 2005.

Çöl ÖS. İşyerinde psikolojik şiddet: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma. Çalışma ve Toplum 2008;4:107-134.

Delbel JC. De-escalating workplace aggression. Nursing Management 2003;34:30

Dilman T. Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Tacize Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, 2007.

Gökçe AT. Mobbing: İş yerinde yıldırma özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2012;18:272-286.

Gökçe AT. Mobbing: İşyerinde Yıldırma Nedenleri Ve Başa Çıkma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi: 2008:47.

Karacaoğlu K, Reyhanoğlu M. İşyerinde yıldırma KKTC‟deki sağlık sektöründe çalişanlara yönelik bir araştirma. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, AÜİİBF Yayını, Erzurum, 2006:171-179.

Lash AA., Kulakaç Ö, Buldukoğlu K et al. Verbal abuse of nursing and midwifery students in clinical settings in Turkey. Journal of Nursing Education 2006;45:39640

Leiper J. How to stop horizontal violence. Nursing 2005;35:44-45.

Leymann H. The Content and Development of Mobing at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996;5:165‐184.

Öztürk H, Yılmaz F, Hindistan S. Hemşireler için mobbing ölçeği ve hemşirelerin yaşadığı mobbing. Hastane Yönetimi 2007;11(1-2) Ocak- Haziran.

Polat O, Pakiş I. Mobbing: İş yerinde psikolojik taciz. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Degisi 2012;3:211-217.

Tanoğlu ŞÇ. İşletmelerde Yıldırmanın (Mobbing) Değerlendirilmesi ve Bir Yüksek Öğrenim Kurumunda Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2006.

Tetik S. Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2010;12:81-89.

Tınaz P. İş yerinde psikolojik taciz (mobbing). İstanbul: Beta Yayınları II. baskı: 2008:155-156.

Tınaz P. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım A.Ş. İstanbul; 2006.

Uzun Ö. Perceptions and experiences of nurses in Turkey about verbal abuse in clinical settings. Journal of Nursing Scholarship 2003;35:81-85.

Yavuz H. Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Isparta, 2007.

Yıldırım A, Yıldırım D. Mobbing ın the workplace by peers and managers: mobbing experinenced by nurses working ın the healthcare facilities ın Turkey and ıts effects on nurses. Journal of Clinical Nursing 2006;15.

Yiğitbaş Ç. Deveci SE. Sağlık çalışanlarına yönelik mobbing. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2011;23-28.

Yurdakul M, Türkleş S, Yılmaz DV et al. Ebe ve hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik bezdirme davranışları. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 2011;3:28-41.