BİRİNCİ BASAMAKTA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ MODELİNDEN MEMNUNİYET DURUMLARI VE BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ

Hasret Yalçınöz Baysal, Nazlı Hacıalioğlu, Esra Yıldız, Sibel Öztürk
2.501 637

Öz


ÖZETGenel bilgi: Sağlık hizmetlerindeki temel yaklaşımın değişimi ve yeni çalışma koşulları, sağlık çalışanlarının memnuniyet durumlarını etkilemektedir.Amaç: Bu araştırma Erzurum'daki aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarının aile hekimliği modelinden (AHM) memnuniyet durumları ve bu konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Erzurum il merkezindeki 20 ASM'de çalışan 202 kişi oluşturmuş, örneklem seçme yoluna gidilmeden sağlık çalışanlarının tümü araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik oranlar kullanılmıştır. Bulgular: Sağlık çalışanlarının AHM'den memnuniyet durumları incelendiğinde; aile hekimlerinin (AH) yüzde 46.8'inin, aile sağlığı elemanlarının (ASE) yüzde 87'sinin AHM'den memnun olmadıkları görülmüştür. Memnun olmama nedenlerini AH; sağlık elemanı sayısının yetersizliği (%55.2), iş yükünün fazlalığı (%52) ve sistemdeki belirsizlikler (%52) olarak sıralamıştır.         ASE ise; meslekleri ile anılmamaları (%100), sağlık elemanı sayısının yetersizliği (%88.3) ve iş yükünün fazlalığı (%85)  olarak sıralamıştır.Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda AHM'ye bağlı olarak görev yapan AH ve ASE'nin AHM'den memnun olmama nedenleri ve bu konudaki görüşleri dikkate alınarak gelecekteki düzenlemelerin buna göre yapılması önerilmiştir.  Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Modeli, Sağlık Çalışanları, Memnuniyet Durumu

Anahtar kelimeler


Halk sağlığı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aile Hekimliği Memnuniyet Araştırması. Erişim: 22 Haziran 2012 http://www.medimagazin.com.tr/hekim/ailehekimligi/tr-aile-hekimleri-is-yuku-venobetlerden-sikayetci-2-21-48481.html

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. T.C. Resmi Gazete, 5258, 24 Kasım 2004.

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete 25867,6 Temmuz 200

Aile Hekimliğinde Son Durum, Ankara:Türk Tabipler Birliği, 2006.

Altıparmak S, Aslan G. Ebe, hemşire ve sağlık memurluğu öğrencilerinin aile hekimliği sistemi ile ilgili beklentileri. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: 21-25 Ekim 2008, Ankara.

Büyükkayacı Duman N. Pospartum erken taburculuk sonrası evde bakım. TAF PreventiveMedicineBulletin 2009; 8(1):73-82.

Çatak B. Adıyaman 2 no’lu toplum sağlığı Bölgesinde 2007 yılında canlı doğum yapan kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası izlemleri. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: 2008, Ankara.

Çatıker A, Albayrak S, Özkan İ, ve ark. Aile hekimliği pilot uygulamasının ikinci yılında, Bolu'da Sistemdeki eksikliklerin giderilerek sağlık çalışanlarının memnuniyetlerinin sağlanması önemlidir.