DİABETES MELLİTUS'LU KADINLARIN HİJYENİK ALIŞKANLIKLARI VE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU GÖRÜLME DURUMU

Gönül Sungur, Sultan Taşcı
2.485 947

Öz


ÖZET

Genel Bilgi: Kadınlarda genellikle kötü perineal hijyen idrar yolu enfeksiyonlarının nedenlerinden biridir. Kötü perineal hijyen özellikle diyabetik gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda idrar yolu enfeksiyonu gelişiminde daha da önemli rol almaktadır.

Amaç: Bu araştırma, diabetes mellituslu kadınların hijyenik alışkanlıkları ve üriner sistem enfeksiyonu görülme durumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: 6 ay süresince Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Polikliniği'ne gelen 156 diyabetik kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatür taraması yapılarak geliştirilen anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Çalışma grubundaki kadınlarda asemptomatik bakteriüri görülme sıklığı %10.9'dur. Hijyenik alışkanlıkları uygun olmayan kadınlarda asemptomatik bakteriüri görülme sıklığının daha fazla oranda olduğu görülmüştür. Tanı süresi 13 yıl ve üzerinde olan, insülin kullanan ve HbA1c düzeyi yüksek olan kadınların asemptomatik bakteriüri görülme sıklığının daha fazla oranda olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre; hijyenik alışkanlıklar asemptomatik bakteriüri görülme sıklığını etkilemekle birlikte, diyabete ilişkin özelliklerin asemptomatik bakteriüri görülme sıklığında daha etkin olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kişisel hijyen, Diabetes mellitus, Asemptomatik bakteriüri, Üriner sistem enfeksiyonu. 

SUMMARY

Background: Poor perineal hygiene is often one of the causes of urinary tract infections in women. Poor perineal hygiene, especially in diabetic women that suppress the immune system in the development of urinary tract infection has more important role.

Objective: This study is performed as a descriptive study to identify hygienic behaviors and prevalence of urinary tract infections in women with diabetes mellitus.

Method: A total of 156 diabetic women admitted to internal medicine endocrinology clinics of Erciyes University Gevher Nesibe Hospital were recruited with sampling. The data were collected with using a questionnaire which developed with searching the literature by the authors.

Findings: The prevalence of asymptomatic bacteriuria in the study group was 10.9%. Prevalence of asymptomatic bacteriuria was more frequent in women with inappropriate hygienic behaviors. Prevalence of asymptomatic bacteriuria  in women with a duration of diabetes more than 13 years, using insulin and with high HbA1c levels was more frequent (p<0.05).

Conclusion: It was shown that although hygienic behaviors effect the incidence of asymptomatic bacteriuria, characteristics of diabetes has a more powerful effect on the incidence of asymptomatic bacteriuria.

Key words: Personal hygiene, Diabetes mellitus, Asymptomatic bacteriuria, Urinary system infection.


Anahtar kelimeler


Kişisel hijyen, Diabetes mellitus, Asemptomatik bakteriüri, Üriner sistem enfeksiyonu.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Andriole TV. Asymptomatic bacteriuria in patients with diabetes; enemy or innocent visitor? N Engl J Med 2002; 347(20):1617-1618.

Bhatti LI, Fikree FF. Health-seeking behavior of karachi women with reproductive tract infections. Sos Sci Med 2002; 54 (1):105-17

Bonadio M, Meini M, Gigli C, et al. Urinary tract infections in diabetic patients. Urol Int 1999; 63:215-219.

Boyko JE, Fihn SD, Scholes D, et al. Risk of urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria among diabetic and non diabetic postmenopausal women. Am J Epidemiol. 2005; 161:557–564.

Cantagallo A, Castelli DM. Cost-free prevention to asymptomatic bacteriuria in diabetic women. Diabetes Care 2001; 24(2):412-413.

Coşkun Ö. Rekürren üriner sistem enfeksiyonları Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50:226-231.

Demirtaş B. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2000.

Demirbağ C. Kadınlarda idrar yolları enfeksiyonlarında hijyenik alışkanlıklarla ilgili risk faktörleri. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4(2):52-58.

Eşer İ, Khorshid KL. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı konmuş kadınlarda hijyenik alışkanlıkları etkileyen etmenlerin incelenmesi - Sağlık Dergisi 1994; 66(1-2):19-29.

Finer G, Landau D. Pathogenesis of urinary tract infections with normal female anatomy. Lancet Infect Dis 2004; 4:631–

Geerlings SE, Stolk PR, Camps MJL, et al. Asymptomatic bacteriuria may be considered a complication in women with diabetes. Diabetes Care 2000; 23(6):744-749.

Geerlings SE. Urinary tract infections in patients with diabetes mellitus; epidemiology, pathogenesis and treatment. International Journal of Antimicrobial Agents 2008; 31S(1)S54–S57

Geiger AM, Foxman B. Risk factors for vulvovajinal candidiasis. Epidemiology 1996; 7(2):182-187.

Goswami R, Bal CS, Tejaswi S, et al. Prevalence of urinary tract infection and renal scars in patients with diabetes mellitus. Diab Res Clin Pract 2001; 53:181-6.

Gray M, Ratliff C, Donovan A. Protecting perineal skin integrity. Incontinent patients present unique challenges to successful skin care management. Nurs Manage 2002; 33(12):61-3.

Hooton TM, Scholes D, Hughes JP, et al. A prospective study of risk factors for symptomatic urinary tract infection in young women. N Engl J Med 1996; 335:468-74.

Janifer J, Geethalakshmi S, Satyavani K, et al. Prevalence of lower urinary tract infection in South Indian type 2 diabetic subjects. Indian Journal of Nephrology 2009; 19(3):107-111.

Jeppsson JO, Kobold U, Barr J et al. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002; 40(1):78–89

Joshi N, Caputo GM, Weitekamp MR, et al. Infections in patients with diabetes mellitus. N Engl J Med 1999; 341(25):1906-1912.

Krishnamurti U, Steffes MW. Glycohemoglobin. Clinical Cemistry 2001; 47(7):1157-1165.

Kunin MC. Urinary tract infections in females. Clin Infect Dis 1994; 18(1):1-12.

Litta P, Vita P, Konishi TJ, et al. Risk factors for complicating infections after cesarean section. Clinic Exp Obstetric Gynecology 1995; 22 (1):71-75.

Meiland R, Geerlings SE, Hoepelman AIM. Management of bacterial urinary tract infections in adult patients with diabetes mellitus. Drugs 2002; 62(13):185918

Mazzola BL, Vigier ROV, Marchand S, et al. Behavioral and functional abnormalities linked with recurrent urinary tract infections in girls. J Nephrol 2003; 16 (1):1331

Metinarıkan N, Çorapçıoğlu D, Erdoğan G. Diabetes mellituslu hastalarda verilen diyabet eğitimi öncesi ve sonrası beden kitle indeksi, kan glikozu, Hba1c ve kan lipit seviyelerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2002; 4(2):39-48

Pendergrass M, Graybill J. Infections and diabetes mellitus. In: Current Therapy of Diabetes Mellitus. Mosby Year Book Inc, St Louis 1998; pp 218-222.

Pozzilli P, Leslie RDG. Infections and diabetes: mechanisms and prospects for prevention. Diabet Med 1994; 11:935-941.

Ronald AR, Ludwing E. Urinary tract infections in adults with diabetes. International Journal of Antimicrobial Agents 2001; 17(4):287-292.

Sobel DJ, Kaye D: Urinary tract infection. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Principles and Practice of Infectious Diseases. Churchill Livingstone, Philadelphia 2005; pp 875-905.

Schmitt JK, Fawcett CJ, Gullickson G. Asymptomatic bacteriuria and hemoglobin A1c. Dia Care 1986; 9(5):518-521

Schaeffer AJ. Bacterial urinary tract infections in diabetes. J Urol 1998;160:293.

Singh MM, Devi R, Garg S, et al. Effectiveness of syndromic approach in management of reproductive tract infections in women. Indian J Med Sci 2001; 55(4):20914

Sobel DJ. Pathogenesis of urinary tract infection: The role of host defenses. Inf Dis Clin North Am 1997; 11(3):531-549

Ulaş G. Kastamonu İli Merkez İlçesindeki Lise Öğrencilerinin Vücut Hijyenine İlişkin Alışkanlıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998.

Vance J. Diagnosis and managing urinary tract infections; miths, mysteries and realities. Caring for the Ages October 2002; 3(10):18-21

Zhanel GG, Nicolle LE, Harding GKM. Prevalence of asymptomatic bacteriuria and associated host factors in women with diabetes mellitus. Clin Infect Dis 1995; 2(2):316-22.