ÇOCUK YUVASINDA KALAN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL SORUNLARININ BELİRLENMESİ

Betül Özen
2.071 824

Öz


Bu çalışma Kayseri ili çocuk yuvasında kalan çocukların fiziksel sorunlarının belirlemek amacıyla 2007 Şubat-Mayıs aylarında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 4–12 yaş grubu 103 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin tamamı alınmıştır. Bulgular, araştırmacı tarafından hazırlanan demografik soru formu ve fiziksel sorunları belirlemeye yönelik soru formu; yüz-yüze görüşme ve muayene tekniği ile toplanmıştır. Kurumdan yazılı, öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Ölçümlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi yüzde ile ifade edilmiştir. Çocukların yaşam bulguları ve boy-kilo değerlendirme sonuçlarında,  %3,9' unda sistolik, %5,8' inde diastolik hipertansiyon, %27,2' sinde düşük vücut ısısı, %18.4' ünün boyunun yaşına göre kısa olduğu tespit edilmiştir. Çocukların baş-boyun muayene değerlendirmesi sonucunda görülen sorunların %66,9' unun dişte, %30,1' inin kulakta, %30,1' inin gözde, %28' inin burunda olduğu belirlenmiştir. Çocukların %43,8' inin deride, %29,1' inin solunum sisteminde, %22,3' ünün gastrointestinal sistemde herhangi bir sorunu olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Yuva çocukları, fiziksel sorun

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akış N, Aydın N, Aksu H ve ark. Bursa İli Orhangazi İlçesi Merkez İlköğretim Okulları’nda öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Temmuz-Eylül 2003; 13(3):42-5.

Acar ÇO, Yenigün A. Aydın ilinde çıraklarda mesleki astım sıklığı. Pediatri Dergisi 2005; 14(3):11-15.

Ayaya SO, Esamai FO. Health problems of street children in Eldoret. East Afr Med J Kenya 2001; 78:624- 9.

Aydın N, İrgil E, Akış N, ve ark. Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde dört ilköğretim okulundaki öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 30(1):1-6.

Avcı A. 6-12 yaş yuva çocuklarında psikobiyo-sosyal bulgular. Erişim: 04.04. 2006, _90_avci.htm.>

Baltaş Z. Sağlık Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2000: 60-1.

Bayık A. Okul sağlığı hemşireliği çalışmaları kapsamında ilkokul çağı çocuklarında büyüme gelişme ve sağlık sorunlarının incelenmesi. II. Halk Sağlığı Günleri Çocuk Sağlığı Sempozyumu: 20-22 Mayıs 1991 – Bursa: Bildiriler (s. 56). Bursa.

Bellamy C. Dünya Çocuklarının Durumu. Ankara: UNICEF; 2005.

Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Güneş Kitapevi; 1997: 2

Çalışkan D, Işık A, Yaşar F, ve ark. Park Sağlık Ocağı bölgesindeki bir ilkokulda diş çürükleri ve etkili faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1999; 52(2):77-82.

Çekiç, C. Türkiye’de ağız diş sağlığında mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı 2001: 629Çilingir, C. Sanayi Bölgesinde Çalışan Çocukların Sorunları-Sağlık Sorunları. Ankara: TİSK Yayınları 1997:75-90.

Çivi S, Koruk İ. Konya İli 4 No’lu Sağlık Ocağı bölgesindeki ilköğretimokulu birinci sınıf öğrencilerinin genel sağlık düzeyleri. VIII. Halk Sağlığı Kongresi: 23-28 Eylül 2002 - Diyarbakır: Bildiriler (s. 585-586). Diyarbakır.

Durmuş M, Mensiz E, Öztürk M, ve ark. Isparta Gülistan İlköğretim Okulu göz taraması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(2):65-8.

Edgecombe GA, Avant KC, Griffin P, et al. School nurse assesment of primary school children: Analtsis of data from the School Entrant Health questionnaire. International Journal of Nursing Practice 1998; 4: 40-50.

Eksen M, Eksen S, Karakuş A. Muğla Merkez İlköğretim Okulları anasınıfı öğrencilerinde kan basıncı, kilo, boy, beden kütle indeksi değerleri ile obesite ve hipertansiyon durumlarının incelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 2004:1-7.

Giampietro O. Virgone E, Carneglia L, et.al. Anthpometric indices of school children and familiar risk factors. Preventive Medicine 2002; 35:492- 8.

Patıroğlu T, Gür C, Tarhan F. Çocuk işçilerin fiziksel değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 2001; 23(3):124- 7.

İlik B, Türkmen Z, Geter R. Sokaktan Ustalığa. Ankara: ILO-IPEC ve Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi Yayını; 1994.

Küçük S, Bayat M. Kırşehir’deki ortaöğretim öğrencilerinin sorunları. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi: 21-23 Haziran 2007 – İzmir: Bildiriler (s:91).

Köseli O, Polat A. Çalışan adölesanlarda malnütrisyon değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2001; 36(2):97-101.

Kubilay G. İşyeri hemşireliği ve görevleri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2003 (Ocak-Şubat-Mart); 30- 2.

Mahan LK, Escott-Stamp S. Krause’s Food, Nutrition and Diet Theraps. Philedelphia: WB Saunders Company 9’th Edition; 1996.

Neyzi Ö, Ertuğrul T. Büyüme ve Gelişme. Pediatri Cilt 1, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2002: 66- 9.

Öner S, Şaşmaz T, Sütoluk Z, Demirhindi H, Akbaba M. Göçer tarım işçisi çocuklarında büyüme geriliği prevalansının araştırılması. Tıp Med 2001-2002; (4-5):36-40.

Özbıçakçı S, Bahar Z, Aytekin A. Okul sağlığı hemşireliğine yönelik pilot bir çalışma. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi: 14-16 Mayıs 1998Ankara: Bildiriler (s.100).Ankara.

Öztürk C, Dicle A, Sarı HY, ve ark. Okul dönemindeki çocukların sağlık durumlarının belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi 2004; 163.

Tokgöz P, Çelik F, Davran Ş, ve ark. Diyarbakır sanayi bölgesinde çalışan çırakların beslenme durumları. III. Halk Sağlığı Günleri: 5-7 Mayıs 1993- Kayseri: Bildiriler (s.124-129). Kayseri.

Tümer A, Seçkin F. İlköğretim öğrencilerinde ağız hijyeni alışkanlıkları ve diş çürüğü araştırması. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi: 21-23 Haziran 2007 – İzmir: Bildiriler (s:98). İzmir.

Türkmen E. 12–18 yaş grubunda beslenme. Çalışma Ortamı Dergisi 1993; 8:61.

Varol D. Çocuklarda büyümenin izlenmesi. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi: 21-24 Eylül 2004 – Samsun: Bildiriler (s.98). Samsun.

Yıldırım F, Güler G, Altun E, ve ark. Sivas ilinde dört ilköğretim okulundaki 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin boy ve ağırlık durumlarının değerlendirilmesi. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi: 21-23 Haziran 2007 – İzmir: Bildiriler (s.57). İzmir.

Yaramış N, Karataş N. Nevşehir il merkezinde ilköğretim çağındaki çocuklarda göz hastalıklarının tespit edilmesinde hemşirenin rolü. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 14: 45