0 – 3 YAŞ GRUBU KALP DEFEKTİ OLAN ÇOCUKLARIN BESLENME VE ENFEKSİYONA YÖNELİK SAĞLIK BAKIM GEREKSİNİMLERİ

Kıymet Çiftçi, Mürüvvet Başer
2.423 949

Öz


Bu araştırma Erciyes Üniversitesi pediatrik kardiyoloji polikliniğine başvuran çocukların beslenme ve enfeksiyona yönelik sağlık bakım gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmaya 10.10.05-10.01.06 tarihleri arasında kalp defekti nedeniyle polikliniğe başvuran 0-3 yaş grubu 128 çocuğun 214 ebeveyni alınmıştır. Veriler anket formu aracılığıyla, ebeveynlerle birebir görüşme yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ki kare önemlilik testi kullanılmıştır.

Araştırmaya alınan çocukların %52.0' si erkek, %80.4'ü kentsel bölgede yaşamakta, yaş ortalaması 1.5 (± 0.50) yıldır.  Çocukların %36.6'sı ilk altı ay anne sütü almaktadır. Üçte birinde büyüme gelişme geriliği olduğu belirlenmiştir. Çocukların %88.3' ünün aşıları tamdır.  Çocuğun evdeki bakımı ile büyük çoğunlukla annelerin ilgilendiği,   %59.3' ünün bakımda yardım aldığı saptanmıştır. Ebeveynlerin %89.7'sinin çocuklarını düzenli kontrole getirdikleri belirlenirken, annelerin öğrenim düzeyleri arttıkça kontrole getirmenin arttığı saptanmıştır (p<0.05). Ebeveynlerin %16.8'i çocuklarının hastalığını hiç kimse ile paylaşmazken , %45.5' inin herkesle paylaştığı belirlenmiştir. Çocuklarına verdikleri bakımdan annelerin fiziksel (%50.4), ruhsal (%67.2) ve sosyal (%42.9) olarak babalara göre daha fazla etkilendiği saptanmıştır.

HEALTH CARE NEEDS ABOUT NUTRITION AND INFECTIONSOF 0-3 AGE GROUP CHILDREN WITH A HEART DEFECT

The present study was conducted in order to evaluate the health care needs about nutrition and infections of the children who came to pediatric cardiology policlinics of Erciyes University.

214 parents of 128 children at the age of 0-3 and with a heart defect were included in the sample, who visited the policlinics between the periods of 10 / 10 / 2005, and 10/ 01/ 2006. The data were collected with a questionairre form, interviewing the parent personally. Chi square test was used in order to examine the data.

It was discovered that 52.0% of the children who were included in the study was boy, living in a suborbian area, being at the average age of 1.5 (± 0.50 ages). 36.6% of the children had mother's milk during the first 6 months of the birth whereas one third had growth retardation.   88.3% had all of the vaccinations.

It was detected that the domestic health care was carried out mainly by mothers, and 59.3% of them obtained medical help in care. It was discovered that most of the parents took the children to the clinics for medical controls. The relation between the educational status of the mothers and the visits made for medical controls was found significant (p<0.05).

 It was learnt that 16.6% of the parents did not share their feeling about the child's disease with anybody while 45.0% did. It was concluded that mothers were more effected phisically (50.4%), pscyhologically (67.2%) and socially (42.9%) comparing to the fathers.


Anahtar kelimeler


Kalp defekti olan çocuk, Enfeksiyon, Beslenme Gereksinimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım. (I. basım) İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları; 2003.

Azer S. Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü, Ankara, 2001.

Bağcı E. Kronik Hastalığın Çocuk Üzerindeki Psikolojik Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul, 1992.

Başpınar O, Gültekin Y, Gün S, ve ark. Kalp hastalıklı çocuklarda aşı uygulama pratiği. Genel Tıp Dergisi 2003; 13 (3): 105 -0

Benrman R. Nelson Textbook of Pediatrics (4th) Philadelphia:W.B.Saunder Company, 19 Berkdemir Z. Çocuktaki Hastalığın Aile Etkileşimindeki Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1996.

Carlson S. Rayn J. Congenital Heart Disease. in: Nurtitional Care of Hight Risc Newborsn. 3th ed. Chicago: Precept Pres; 2000: 396-407.

Clemente C, Barnes J, Shenebourne E, et al. Are infants behavioural feeding difficult is associated with congenital heart disease. Child Care Healty Dev 2001; 27 (1): 47

Dedik T. Çocuk Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım. 48. Milli Pediyatri Kongresi: 21- 25 Eylül 2004- Samsun: Bildiriler (s. 448- 451). Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi.

Dündar B. Doğumsal Kalp Hastalığı ve Büyüme Geriliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması.Uzmanlık Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, 1998.

Ekizler H. Konjenital anomaliler ve hemşirelik yaklaşımı. Hemşirelik Bülteni 1996; 4: 49-55.

Kepme H, Silver H, O’brien D. Current Pediatric Diagnosis Treatment. California: Longe Medical Publication; 1980.

Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme. I. Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2000.

Kuru R. Kronik Bir Hastalığın Aile Etkileşimindeki Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi, On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2002.

Özkutlu S. Günal N. Türkiye’de doğumsal kalp hastalıkları prevelansı, tanıdaki sosyoekonomik ve kültürel problemler yeni tanı metotlarının uygulanabilirliği çözümler. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2003; 4 (16): 369-71.

Polat N. Kronik çocuk hastalıklarında ailenin yaklaşımı. Sendrom Dergisi 1994; 6 (112): 82-8.

Poskitt EM. Food growth and congenital heart disease. Nutr Health 1987; 5 (3-4): 153Reitz B, Yuh D. Congenital Cardiac Surgery. Newyork: Mc Grohill inc; 2002.

Sirden A, Sutphen J. Growth and Nutriton. in: Moss and Adams. Heart Disease in Infants, Children and Adolescent. 5th ed. Emmanouilides M.D. Reimenschneider M.D. Allen H. USA: Williams and Wilkins; 1998: 367-75.

Tunaoğlu S. Kalp hastalığı olan çocuğun izlemi. Katkı Pediatri Dergisi 1996; 3: 535

Tunçbilek E, Hatiboğlu S. Kronik hastalıklı ve uzun süre hastane tedavisi gören çocuklar ve ailelerinde psikolojik–sosyal ve ekonomik değişimlerin saptanması. Türk Hemşireler Dergisi 1988; 38 (1): 37-42.

Wessel J. in: Hand Book of Pediatric Nutrition. 2nd ed. USA: Maryland Printed;1999: 413- 21.

Yıldız S. 0-2 Yaş grubu konjenital kalp hastalıklarında beslenme eğitiminin çocukların büyüme ve gelişmelerine etkisi. Hemşirelik Bülteni 1990; 16 (4): 39-47.