14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Birgül Özkan, Sibel Arguvanlı, Zeliha Kaya Erten, E.Ümit Seviğ
1.960 1.126

Öz


GİRİŞ VE AMAÇ

Toplum ruh sağlığı hizmetleri için bireylerin ruhsal durumlarının sıklıkla değerlendirilmesi oldukça önemlidir. DSÖ 'ye göre insanların büyük bir kısmı anksiyete ve depresif bozuklar olmak üzere ruhsal hastalıklara yatkın hale gelmiştir.

Anksiyete bütün insanların yaşadığı temel bir duygudur. Bireyin gereksinimleri karşılanmadığında yada varlığına her hangi bir tehdit durumunda tepki olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma 14 yaş ve üzeri bireylerin anksiyete ve genel sağlık düzeylerini amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın evrenini Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Turan Belediyesi sınırları içinde yaşayan, 14 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Örneklem yapılmamış evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırma 631 kişi ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri; araştırmacılar tarafından State-Trait Anksiety İnventory (STAİ) ve Genel Sağlık Anketi formu ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Anova ve t-testi, Schefe testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Bireylerin durumluluk ve süreklilik kaygı, genel sağlık anketi puan ortalamaları arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin medeni hali ve eğitim düzeyinin durumluluk ve süreklilik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Yine çalışmaya katılanların genel sağlık anketi puan ortalama 10.28 olarak bulunmuş olup yaş ve iş –meslek durumları ile genel sağlık anketi puan ortalamaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.005.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Sağlık, Genel Sağlık, Ruh Sağlığı, Anksiyete Düzeyi

DETERMİNATION OF THE PERSON OVER 14 AGE LEVEL OF ANXİETY AND GENERAL HEALTH

SUMMARY

INTRADUCTION AND OBJECTIVE

Assessment of psychological status of individuals for community mental health services are often quite important. According to WHO, the majority of people have become prone to mental illness such as anxiety and depressive disorders. Anxiety is a basic feeling which is lived by all humans. Anxiety is occurred as a reaction when ındividual's needs aren't responded or in the stuation of threat to his existence.

This study were made because individuals aged 14 and over of the level of anxiety and general health were determined.

MATERYAL AND METHOD

Fourteen and over years old people live at Kayseri, Kocasinan district, turan municipality constitued of the study's universe. The universe was taken completely, sample wasn't taken. Data vere collected by using state-trait anxiety ınventory and on the General Health Poll by Kılıç (1996), containing validity and  relability studies.by researches at 1 october-1november 2004. For statistical analysis, anova and t-tests were used.

FINDINGS

.The relation between state-trait anxiety, GSA pointmean of community was found meaningful as statiscally (p<0.05). relation between state anxiety point of education level of people was found meaningful statistically  (p<0.05). The difference between trait anxiety level of marital status and education level was found meaningful as   statistically  (p<0.05). The lowest degree of the people included to  this research was  '0'  and the highest  degree was '36' in GSA, thus the mean was '10.28' . It is found that the relationship between the 'gender and work ' and 'the mean  of the GSA degrees'  was  statistically significant (p < 0.005) . However , the relationship between the mean of GSA degrees & marital status, occupation, and education  was not  statistically significant (p > 0.005).

Key Words:Public,Health,General Health, Mental Health, Anxiety Level


Anahtar kelimeler


Toplum, Sağlık, Genel Sağlık, Ruh Sağlığı, Anksiyete Düzeyi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Belek İ. Genel sağlık anketi ile ölçülen ruhsal sorunlar ve sosyo-demografik eşitsizlikler: Antalya’da bir alan araştırması. 3P Dergisi 2004; 12(2): 163-72.

Biederman J, Petty Carter R, Hirshfeld B. Developmental trajectories of anxiety disorders in offspring at high risk for panic disorder and major depression. Psychiatry Research 2007; 153(3): 245-52.

Bingöl G, Gebeş R, Yavuz R. Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2012; 27(3):106-11.

Can H, Soysal Ş, Yalçın K ve ark. Bir semt polikliniğine sağlık hizmeti almak için başvuran emekli bireylerde gözlenen depresif belirtiler ve sağlık anlayışlarının incelenmesi. Yeni Symposium 2008; 46(3): 122-29 .

Erol N, Kılıç C, Ulusoy M ve ark. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Ön Rapor, Ankara: 2001, 34-41.

Garwood P. Working with voices: Nurseled delivery of psychosocial interventions. Mental Health Practice 2007; 10(9):16-8.

Güleç C, Köroğlu E. Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1997: 449-59.

Kelleci M, Aştı N. Küçük bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003; 7(2): 11-4.

Kılıç C. Genel sağlık anketi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(1): 3-9.

Kılıç C. Türkiye Ruh Sağlığı Profili: Erişkin Nüfusta Ruhsal Hastalıkların Yaygınlı